γ*/Z (hadronic) : M(Light Hemisph)

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Phojet vs Pythia CD

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of Ml2 in 197 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

OPAL 2004

Plot of Ml2 in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

DELPHI 1996

Plot of Ml2 in 91 GeV ee collisions

OPAL 2004

Plot of Ml2 in 91 GeV ee collisions