γ*/Z (hadronic) : Event-Shape Moments : Moments of Bmax

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Epos vs Pythia Epos LHC vs Pythia 8

ee @ 197 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmax-mom in 197 GeV ee collisions

ee @ 133 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmax-mom in 133 GeV ee collisions

ee @ 91 GeV

OPAL 2004

Plot of broadjmax-mom in 91 GeV ee collisions