γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : K*(892) multiplicity

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Tunes v4 Tunes v3 Tunes v2 Herwig++ vs Herwig7 Herwig++ vs Pythia Herwig++ vs Sherpa

ee @ 91 GeV

DELPHI 1996 K*+-

Plot of nKst in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996 K*0

Plot of nKst in 91 GeV ee collisions