γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : Multiplicity Distribution

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Tunes v4 Tunes v3 Tunes v2 Herwig++ vs Herwig7 Herwig++ vs Pythia Herwig++ vs Sherpa

ee @ 91 GeV

ee @ 44 GeV

ee @ 35 GeV

ee @ 29 GeV

ee @ 22 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 22 GeV ee collisions

ee @ 14 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 14 GeV ee collisions