γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : Multiplicity Distribution

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Tunes v4 Tunes v3 Tunes v2 Herwig++ vs Herwig7 Herwig++ vs Pythia Herwig++ vs Sherpa

ee @ 91 GeV

ALEPH 1996

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1991

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

DELPHI 1996

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

OPAL

Plot of nch in 91 GeV ee collisions

ee @ 44 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 44 GeV ee collisions

ee @ 35 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 35 GeV ee collisions

ee @ 29 GeV

HRS 1986

Plot of nch in 29 GeV ee collisions

ee @ 22 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 22 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[TASSO] reference
[steer]

ee @ 14 GeV

TASSO 1989

Plot of nch in 14 GeV ee collisions
[pdf] [eps] [png] show details →
[TASSO] reference
[steer]