γ*/Z (hadronic) : Charged Particles : <Nch>

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Tunes v4 Tunes v3 Tunes v2 Herwig++ vs Herwig7 Herwig++ vs Pythia Herwig++ vs Sherpa

ee @ 91 GeV

SLD 2004 (b-events)

Plot of nch-vs-e in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (c-events)

Plot of nch-vs-e in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (u,d,s-events)

Plot of nch-vs-e in 91 GeV ee collisions

ee @ 29 GeV