γ*/Z (hadronic) : Charm and Bottom : D* spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Alpgen vs GPMCs Alpgen vs Pythia 6

ee @ 91 GeV

aleph1999-Dst+-

Plot of xDst in 91 GeV ee collisions