γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : K spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom
Subgroup: Main Herwig7 vs Pythia Herwig7 vs Sherpa

ee @ 91 GeV

SLD 2004 (b-events) K+-

Plot of xK in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (c-events) K+-

Plot of xK in 91 GeV ee collisions

SLD 2004 (u,d,s-events) K+-

Plot of xK in 91 GeV ee collisions