γ*/Z (hadronic) : Identified Particles : η spectrum

Generator Group: General-Purpose MCs Soft-Inclusive MCs Alpgen Herwig7 Herwig++ Pythia 6 Pythia 8 Sherpa Vincia Epos Phojet MadGraph5 Custom

Hint: Alt+click checkbox to select all generators versions for the tune name.

herwig++2.4.2
2.5.0
2.5.1
2.5.2
2.6.0
2.6.1a
2.6.2
2.6.3
2.7.0
2.7.1
herwig77.0.0
7.0.1
7.0.2
7.0.3
7.0.4
7.1.0
7.1.1
7.1.3
7.1.4
pythia66.423
6.424
6.425
6.426
6.427
6.428
pythia88.108.p1
8.130.p1
8.135
8.150
8.165
8.170
8.176
8.180
8.183
8.186
8.201
8.205
8.209
8.210
8.212
8.226
8.230
8.235
8.240
sherpa2.2.4
2.2.5
vincia1.0.25_8.150
1.0.26_8.150
1.0.28_8.165
1.0.28_8.170
1.1.00_8.176
1.1.01_8.180
1.1.02_8.185
1.1.03_8.185
1.2.00_8.205
1.2.01_8.205
1.2.02_8.205
1.2.02_8.210